Mga Piling Panata Bilang Popular Na Pagpapahayag Ng Kabanalan Sa Diyosesis Ng Pasig: Tungo Sa Bagong Ebanghelisasyon At Wastong Katesismo.

Mga Piling Panata Bilang Popular Na Pagpapahayag Ng Kabanalan Sa Diyosesis Ng Pasig: Tungo Sa Bagong Ebanghelisasyon At Wastong Katesismo.

Erickson S. Javier, Doctor Of Ministry (2018)
Ateneo De Manila University

ABSTRAK

     Ang pananaliksik na ito ay tungkol sa mga piling panata sa Diyosesis ng Pasig bilang popular na pagpapahayag ng kabanalan tungo sa bagong ebanghelisasyon at wastong katesismo.   Ang mga panatang ito ay ang Paso ng Biyernes Santo sa Pasig, ang Pagbibihis kay Poong Ana at Maria sa Taguig at ang Pandangguhan kay Sta. Marta sa Pateros.  Ang mga panatang ito ay may sariling gawi, kilos, panalangin, awit, at rito.  Maituturing na ang mga ito ay matatanda na at napagsalin – salin sa bawat henerasyon na kinabibilangan ng mga indibidwal at pamilya.  Ang panata bilang popular na pagpapahayag ng kabanalan ay isang buháy na relihiyon dahil nakaugnay at nagmula ito sa mga tao.   Ang mga panatang ito bagamat luma ay daan tungo sa bagong ebanghelisasyon.  Natatangi ang pananaliksik na ito dahil ang mga piling panata ay alalahanin ng lokal na Simbahan na magbibigay ng bagong konsepto na pang teolohiya, bagong pangunawang pastoral, at pagtuklas sa katotohanan ng pananampalataya na lilinangin ng katesismo.  Tatlong hain ang naisin ng gawaing ito una, ay ang palaguin ang “teolohiya ng karanasan,” na mula sa mga panatang ito ay may uusbong na bagong teolohiya dahil ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang sarili sa karanasan ng tao.  Ikalawa, ay makita ang pagtutugma ng mga panata bilang popular na pagpapahayag ng kabanalan sa liturhiya.  Ang mga panata ay instrumento ng aktibong pakikilahok ng mananampalataya sa liturhiya.  Ikatlo, na kapag sagrado ang kultura, nakakapagbuo ito ng pamayanan at isang pagkakataon na ipasok ang Salita ng Diyos na siyang huhubog at magpapalalim ng pakikipag – ugnayan sa Diyos.

Comments are closed.